حضور شرکت خلاق دما گستر اراک در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی تهران

9 الی 12 تیرماه

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن 38 - غرفه 41B


تجهیز کامل آشپزخانه های صنعتی توسط شرکت خلاق دما گستر اراک

تجهیز کامل آشپزخانه های صنعتی توسط شرکت خلاق دما گستر اراک = تجهیز کامل آشپزخانه های صنعتی توسط شرکت خلاق دما گستر اراک;

تجهیز کامل آشپزخانه های صنعتی توسط شرکت خلاق دما گستر اراک