حضور شرکت خلاق دما گستر اراک در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی تهران

9 الی 12 تیرماه

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن 38 - غرفه 41B


تاثیر کباب پز تابشی بر محیط زیست

تاثیر کباب پز تابشی بر محیط زیست = تاثیر کباب پز تابشی بر محیط زیست;

تاثیر کباب پز تابشی بر محیط زیست