حضور شرکت خلاق دما گستر اراک در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی تهران

9 الی 12 تیرماه

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن 38 - غرفه 41B


تجهیز آشپزخانه صنعتی مرکزی عراق توسط شرکت خلاق دما گستر با کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت

تجهیز آشپزخانه صنعتی مرکزی عراق توسط شرکت خلاق دما گستر با کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت = تجهیز آشپزخانه صنعتی مرکزی عراق توسط شرکت خلاق دما گستر با کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت;

تجهیز آشپزخانه صنعتی کربلا و نجف با کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت مدل زمرد

آشپزخانه صنعتی فدک المرکزی نجف اشرف و ابوتراب کربلا توسط شرکت خلاق دماگستر با کباب پز تابشی اتوماتیک مدل زمرد تجهیز کامل گردید.