تجهیز آشپزخانه صنعتی مرکزی عراق توسط شرکت خلاق دما گستر با کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت

تجهیز آشپزخانه صنعتی مرکزی عراق توسط شرکت خلاق دما گستر با کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت = تجهیز آشپزخانه صنعتی مرکزی عراق توسط شرکت خلاق دما گستر با کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت;

تجهیز آشپزخانه صنعتی کربلا و نجف با کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت مدل زمرد

آشپزخانه صنعتی فدک المرکزی نجف اشرف و ابوتراب کربلا توسط شرکت خلاق دماگستر با کباب پز تابشی اتوماتیک مدل زمرد تجهیز کامل گردید.