حضور شرکت خلاق دما گستر اراک در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی تهران

9 الی 12 تیرماه

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن 38 - غرفه 41B


مصاحبه و تهیه گزارش برنامه مستند جهش شبکه استانی آفتاب از شرکت خلاق دماگستر سازنده کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت

مصاحبه و تهیه گزارش برنامه مستند جهش شبکه استانی آفتاب از شرکت خلاق دماگستر سازنده کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت = مصاحبه و تهیه گزارش برنامه مستند جهش شبکه استانی آفتاب از شرکت خلاق دماگستر سازنده کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت;

گروه مستند سازی برنامه جهش از طرف شبکه استانی آفتاب استان مرکزی روز چهارشنبه مورخ 21 مرداد ماه در شرکت خلاق دماگستر اراک حاضر شده و اقدام به ضبط برنامه جهت مستند جهش نمودند که قرار است روز یکشنبه مورخ 25 مردادماه ساعت 11 شب از شبکه استانی آفتاب پخش گردد.