086-34130725 :: 09120940729
شیدپخت (خلاق دما گستر اراک) مخترع اصلی کباب پز تابشی و عرضه کننده تجهیزات رستوران، آشپزخانه، فست فود و هتل
شرکت خلاق دما گستر اراک - شیدپخت

کباب؛ غذای لذیذ

اخبار و رویداد های شیدپخت

شرکت خلاق دما گستر اراک (شیدپخت) مخترع اصلی کباب پز تابشی در ایران می باشد. این شرکت تولید کننده 20 مدل کباب پز در انواع ریلی اتوماتیک ، دستی سالاماندر ، دستی کشویی و کباب پز خانگی است.

چلوکباب غذای لذیذ
 
آشـپزی ایرانـی یکـی از کاملتریـن ترکیبـات غذایـی در جهـان وآسـیا را شـامل می‌شـود و بسـیاری ازغذاهـای کشـورهای حـوزه خاورمیانـه همچـون کشـورهای ترکیـه، ارمنسـتان، گرجسـتان، جمهـوری آذربایجـان وعـراق را تحـت تاثیـر قـرارداده اسـت.غـذای ایرانـی بـه علـت وجـود فرهنگ غنـی ایران و اقـوام مختلـف ازتنـوع خاصـی برخـوردار اسـت کـه کمتـرفرهنـگ یـا کشـوری چنیـن ویژگی‌هایـی دارد. ایرانیـان مزه‌هـای جدیـد را بـا ترکیـب کـردن مـواد غذایـی بـه خوبـی یافته‌انـد و موفـق بـه خلـق غذاهـای متنوعـی از یـک خانـواده شـده‌اند. یکـی از نمونه‌هـای متنـوع خانـواده غذایـی در ایـران انـواع چلوکبـاب اسـت کـه درمنـوی رسـتوران‌ها گاه بـا لیسـت بلنـد بالایـی از آنهـا روبـه‌رومی‌شـویم کـه لذیـذ بـودن هـرکـدام انتخـاب را برایمـان سـخت می‌کنـد؛ چـراکـه هـرکـدام طعـم وعطـر خاصـی دارنـد.
 
 
 
انواع کباب
 
کباب؛ غذای شاهی
 
سـراغ لیسـت خوراکهـای اصیـل ایرانـی کـه برویـم در میـان غذاهـای چلویـی بـا لیسـت بلنـد بالایـی از کبابهـا مواجـه میشـویم کـه پایـه و اسـاس آن را گوشـت قرمـز شـکل میدهـد. تـا پایـان دوره صفویـه خبـری از چلوکبـاب در میـان غذاهـای اصیـل ایرانـی نبـود تـا آنجـا کـه در نوشـته های مورخـان و جهانگـردان اروپایـی کـه در دوران صفویـه از ایـران دیـدن کرده انـد؛ دربـاره چلوهـا، پلوهـا، ترشـیها و مرباهایـی کـه در ایـران طبـخ میشـده اسـت، مطالـب بسـیار زیـادی نوشـته اند امـا هرگـز راجـع بـه چلوکبـاب حرفـی بـه میـان نیامـده اسـت. تاریــخ چلوکبــاب بــه دوره قاجــار برمیگــردد؛ ایــن غــذای لذیــذ مــا ایرانیهــا براســاس نوشــته های میــرزا محمدرضـا معتمدالکتـاب نویسـنده کتـاب تاریـخ قاجـار از سـوی ناصرالدین شـاه کـه اصلیتی قفقازی داشـته اســت و براســاس نــوع کبابــی کــه در آن منطقــه طبــخ میشــده، در ایــران مرســوم شــد تــا آنجــا کــه در سـفره ایرانـی جایـگاه ویـژهای پیـدا کـرد. کبـاب قفقـازی ترکیبـی از گوشـت گوسـاله و سـینه مـرغ بـود کـه ایـن ترکیـب توسـط آشـپزان ناصرالدیـن شـاه بعـد از مدتـی تغییـر شـکل داده شـده و پـس از آن تغییـرات کبابهـای متنـوع ایرانـی متولـد شـدند.
 
 
 
کباب بناب؛ برند کباب ایرانی
 
 کبـاب بنـاب« غذایـی اسـت کـه نـه تنهـا امـروزه بـه غـذای محبـوب مردمـان ایـران زمیـن تبدیل شـده بلکه نشـانی از غـذای سـنتی و تاریخ و شـهر مـردم بنـاب دارد کـه بـا دیـدن هـر بـاره ایـن اسـم در ذهنهـا خاطـرهاش را یـادآور میشـود. در بنـاب کمتـر غذاخـوری یا فسـت فودی دیــده میشــود و هــر چــه هســت کبابپــزی اســت کــه در آن جــز کبـاب چیـز دیگـری سـرو نمیشـود. بنـاب، شـهری بـا ۱۰۱ کبابـی اسـت و شـاید تعـداد فسـت فودهای ایـن شـهر بـه تعـداد انگشـتان دسـت هــم نرســد!کباب غــذای ثابــت مردمــان بنــاب بــوده و کبابپزی هــا همــواره شــاهد رفــت و آمــد مشــتریان همیشــگی خــود هســتند و علیرغـم افزایـش روزافـزون تعـداد کبابپزی هـا در ایـن شـهر، هیچـگاه در خاطـرات »کبابیهـا« کسـادی بـازار ثبـت نشـده اسـت.
 
 
 
کبـاب کوبیـده:کبـاب کوبیده یکـی از غذاهای سـنتی ایرانیهاسـت کـه ۴ نـوع اصلـی دارد؛ کبـاب کوبیده سـاده، کبـاب کوبیـده لقمهای، کبـاب نگینـی )کـه روی گوشـت بـه سـیخ کشـیده شـده، تکه هـای کوچـک جوجـه کبـاب گذاشـته میشـود( و کبـاب کوبیـده زعفرانی. ادویـه مناسـب هنـگام اسـتفاده از ایـن کبـاب سـماق اسـت کـه طعــم تــرش مــزهای بــه آن میدهــد. ایــن کبــاب بــه دو صــورت همـراه بـا نـان و یـا همـراه بـا برنـج سـرو میشـود. البتـه خـوردن کبـاب کوبیـده بـا نـان سـنگک و ریحـان یـه مـزه دیگـری دارد.
 
 
 
شیشـلیک: کبـاب شیشـلیک در اصـل غذایـی بین المللـی اسـت کـه در کشـورهای مختلفـی طبـخ میشـود امـا نـوع ایرانـی آن کـه بـه بزرگـی و لذیـذ بـودن معـروف اسـت و از سـری کبابهـای مخصـوص اسـتان خراسـان اسـت. ایـن کبـاب از بخشهـای دنـده گوسـاله و یـا گاو جوان اسـتفاده میشـود کـه بـا همـان اسـتخوان دنـده بـه سـیخ کشـیده میشـود و دارای طرفـداران زیادی اسـت.
 
 
 
چنجــه: چنجــه یکــی از محبوبتریــن غذاهــای گوشــتی اســت کــه منشــا و خاســتگاه آن منطقــه خاورمیانـه و عمدتـا ایـران اسـت و بعدهـا در آسـیای صغیـر و در حـال حاضر در سراسـر جهـان یافت میشــود. در کبــاب چنجــه از گوشــتهای تکــه شــده متوســط اســتفاده میشــود.
 
 
 
کبـابتـرش:در کبـاب تـرش کـه کبـاب مخصـوص اسـتان گیـلان اسـت، از گوشـت گوسـاله تـازه و مــواد ترش کننــده اســتفاده میشــود. ایــن مــواد از رب انــار تــرش و یــا رب نارنــج و مغــز گــردو ســاییده تولیــد میشــود.
 
 
 
کبــاب بــرگ و ســلطانی: بــه دلیــل برش هــای گوشــت کــه پهــن و بــزرگ هســتند بــه ایــن نــام معروفنـد.کبـاب بـرگ از آن دسـته غذاهـای ایرانـی اسـت کـه بیشـتر در خـارج از منـزل )در چلوکبابی هـا( صرف میشـود. مشـهور اسـت کـه بهتریـن چلوکباب هـای ایـران در شـهرهای تبریـز، مشـهد و تهـران و اصفهـان عرضـه میشـود.کبـاب بـرگ ممتـاز را از گوشـت لخـم گوسـفند و یـا مغـز ران گوسـاله تهیـه میکننـد، معمـوال کبـاب بـرگ بـا چلـو خـورده میشـود.
 
 
 
کبـاب دوش:هـم از پشـت گـردن و دوش گاو تولیـد میشـود و بـه دلیـل دارا بـودن رگه هـای چربـی لذیــذی کــه در آن موجــود اســت، لــذت کبــاب را دوچنــدان میکنــد. اندازه هـای آن هــم ماننــد چنجـه دارای برشهـای متوسـط اسـت. ایـن نـوع کبـاب از سـری کبابهایـی اسـت کـه در اسـتان گیـلان و شهرسـتان رشـت بسـیار تولیـد و مصـرف میشـود و بـه عنـوان یکـی از غذاهـای کبابـی شـهر رشـت معـروف اسـت.
 
 
 
جوجـه کبـاب: جوجه کبـاب یکـی از غذاهـای اصیـل ایرانـی و از رده کباب هـای سـنتی ایـران اسـت و بـه دو نـوع بـا اسـتخوان و بـدون اسـتخوان تولیـد کـه از گوشـت مـرغ و یا جوجه اسـتفاده میشـود.
 

درباره شیدپخت بیشتر بدانیم

شرکت شیدپخت تولید کننده و ارائه کننده صفر تا صد تجهیزات آشپزخانه صنعتی، رستوران و فست فود است. مشاوره، طراحی و اجرای آشپزخانه های صنعتی مطابق با خواست و نیاز مشتری، یکی از خدمات شیدپخت است.

فروشگاه آنلاین شیدپخت خدمت دیگری است از شیدپخت که مشتریان محترم می توانند جهت کسب اطلاع از قیمت تجهیزات و صدور پیش فاکتور آنلاین و خرید کباب پز تابشی و دیگر تجهیزات از آن استفاده کنند.


کباب پز تابشی
خرید کباب پز تابشی
کباب پز تابشی کریستال